بارگذاری تجربه

به اشتراک‌گذاری تجربیات موفق سازگاری با کم آبی می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور را در راستای حرکت به سمت پایدار سازی منابع آب فراهم کند. بدین وسیله از کلیه دست اندرکاران طرح های مرتبط با سازگاری با کم آبی در زمینه های زیر دعوت می‌شود که تجربیات موفق سازگاری با کم آبی که در کشور اجرا شده و نتیجه بخش بودن آنها به اثبات رسیده را در این بخش به اشتراک بگذارند:

 1. مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف شرب، صنعت/معدن، کشاورزی و فضای سبز
 2. فرهنگ سازی و آموزش
 3. مدیریت مشارکتی
 4. کاهش تلفات آب
 5. جلوگیری از آلودگی آب
 6. بازچرخانی آب
 7. پایش مصارف و تلفات آب
 8. جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب
 9. ارتقای بهره وری آب

اطلاعاتی که توصیه می‌شود در تجربیات بارگذاری شده درج شوند به شرح زیر هستند:

 1. محل اجرای تجربه
 2. کارفرما، مشاور و پیمانکار طرح
 3. اجزای اصلی طرح
 4. اثربخشی طرح
 5. جمع بندی نقاط قوت و ضعف
 6. اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه اخذ اطلاعات جزئی تر در مورد تجربه

پس از بارگذاری تجربیات، اطلاعات تجربه توسط دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مورد بررسی قرار گرفت و در صورت مرتبط بودن در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

ارسال تجربه
نوع فایل : PDF، DOC، DOCX
ظحداكثر حجم : 5 مگابایت