ویژه‌نامه سازگاری با کم‌آبی

ویژه نامه سازگاری با کم آبی توسط روزنامه ایران و با مشارکت دبیرخانه و اعضای کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی منتشر شد. این ویژه نامه مشتمل بر خلاصه ای تحلیلی از برنامه ملی سازگاری با کم آبی، یادداشت های فنی و گفتگو با متخصصان در خصوص فرآیند تدوین برنامه ملی سازگاری با کم آبی و چالشها و فرصت های پیش روی اجرای آن است.

فایل ویژه برنامه ساگازی با کم آبی
سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی - اقلیمی برای بقا و ارتقاء  

  تاریخ ثبت: 17 مرداد 1400
  آخرین بروزرسانی: 27 مرداد 1400
 1377