اعضای کمیته تخصصی

حمیدرضا عدل
سمت در کارگروه: رئیس/ عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی، سازمان برنامه و بودجه کشور
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: ادامه دارد 1399/03/26
عباس کشاورز
سمت در کارگروه: رئیس
سمت و دستگاه اجرایی: قائم مقام وزیر، وزارت جهاد کشاورزی
آغاز همکاری: 1399/03/26
پایان همکاری: ادامه دارد
عباس سروش
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون آب و آبفا، وزارت نیرو
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: 1397/11/13
قاسم تقی‌زاده خامسی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون آب و آبفا، وزارت نیرو
آغاز همکاری: 1397/11/13
پایان همکاری: ادامه دارد
علی‌مراد اکبری
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون آب و خاک، وزارت جهاد کشاورزی
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: ادامه دارد
صادق نجفی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت صمت
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: 1397/09/17
محسن صالحی نیا
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت صمت
آغاز همکاری: 1397/09/17
پایان همکاری: ادامه دارد
فتحعلی محمدزاده
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی:معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت صمت
آغاز همکاری: 1397/09/17
پایان همکاری: ادامه دارد
مسعود تجریشی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط‌زیست
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: 1398/04/17
احمدرضا لاهیجان‌زاده
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست
آغاز همکاری: 1398/04/17
پایان همکاری: ادامه دارد
محمدعلی افشانی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، وزارت کشور
آغاز همکاری: 1397/01/18
پایان همکاری: 1397/02/29
هوشنگ خندان دل
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، وزارت کشور
آغاز همکاری: 1397/02/29
پایان همکاری: 1397/07/07
مهدی جمالی‌نژاد
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، وزارت کشور
آغاز همکاری: 1397/07/07
پایان همکاری: ادامه دارد
صادق ضیائیان
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: رئیس مرکز ملی خشکسالی، سازمان هواشناسی کشور
آغاز همکاری: 1397/04/06
پایان همکاری: 1398/07/09
احد وظیفه
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: رئیس مرکز ملی خشکسالی، سازمان هواشناسی کشور
آغاز همکاری: 1398/07/09
پایان همکاری: ادامه دارد

  تاریخ ثبت: 29 مهر 1399
  آخرین بروزرسانی: 28 آبان 1399
 3305