سازگاری چیستــ؟

  • سازگاری نشانه‌ای از هوشمندی و ضرورت دوام و بقاء هر توسعه ای است.  
  • سازگاری مستلزم شناخت محدودیت‌ها، پذیرش آنها و سپس عمل در دامنه آنهاست.

سازگاری را می توان به عنوان رویکردی برای توسعه متناسب با ظرفیت هوای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…  موجود به منظور برآورد نیازهای جامعه تعریف نمود.

علاوه بر مفهوم فوق، سیستم سازگار شونده، پویایی محیط های طبیعی و انسانی را رصد نموده و مستمراً آمادگی و توانایی تطبیق با شرایط جدید و حفظ سازگاری را دارد. مبحث مدیریت تطبیقی (Adaptive Management)در علم مدیریت، ناظر بر این نوع از سازگاری است.

  تاریخ ثبت: 2 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 5 آذر 1399
 4119