اقدامات و عملکردها

گزارش‌های عملکرد، از شش ماه پس از تاریخ تصویب برنامه سازگاری با کم آبی استان به صورت دوره ای منتشر خواهد شد.

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 11 آذر 1399
 1291