مصوبات

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و کمیته تخصصی ذیل آن فاقد مصوبه ای در مورد این استان هستند.

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 11 آذر 1399
 1287