مصوبات کارگروه ملی

ردیف مصوبات کارگروه ملی صورتجلسه مصوبات
1 صورتجلسه هیئت وزیران    
2 صورتجلسه اصلاحی هیئت وزیران    
3 صورتجلسه شماره 1    
4 صورتجلسه شماره 2    
5 صورتجلسه شماره 3    
6 صورتجلسه شماره 4    
7 صورتجلسه شماره 5    
8 صورتجلسه شماره 6    
9 صورتجلسه شماره 7    
10 صورتجلسه شماره 8    
11 صورتجلسه شماره 9    
12 صورتجلسه شماره 10    
13 صورتجلسه شماره 11    
14 صورتجلسه شماره 12    
15 صورتجلسه شماره 13    
16 صورتجلسه شماره 14    
17 صورتجلسه شماره 15    
18 صورتجلسه شماره 16    
19 صورتجلسه شماره 17    
20 صورتجلسه شماره 18    
21 صورتجلسه شماره 19    
22 صورتجلسه شماره 20    
23 صورتجلسه شماره 21    
24 صورتجلسه شماره 22    
25 صورتجلسه شماره 23    
26 صورتجلسه شماره 24    
27 صورتجلسه شماره 25    
28 صورتجلسه شماره 26    

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 17 مرداد 1400
 5244