عنوان : ابهام زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب - سازگاری با کم آبی

نویسنده: آمنه میان آبادی: پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه فردوسی مشهد کامران داوری: استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

  عنوان : احیای دریاچه ارومیه با کمک ابزار اقتصادی

نویسنده: علیرضا دانشی: دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران مصطفی پناهی: استادیار گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران مهدی وفاخواه: دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

  عنوان : ارزیابی اقتصادی سناریوی تغییر الگوی کشت در حوزه آبخیز سیمینه رود

نویسنده: علیرضا دانشی، مهدی وفاخواه، مصطفی پناهی

  عنوان : ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آب بران

نویسنده: سامان مقیمی بنهنگی، علی باقری، لیلی ابوالحسنی

  عنوان : استفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک

نویسنده: زهرا نوری: دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز محمدعلی زارع چاهوکی: استاد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

  عنوان : بررسی اثر قدرت گروداران ذی نفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

نویسنده: عبداﷲ طاهری تیزرو: دانشیار گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران میلاد قلعه بان تکمه داش: دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران حمید زارع ابیانه: دانشیار گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

  عنوان : تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم

نویسنده: زهرا اسدالهی: استادیار گروه محیطزیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران نغمه مبرقعی: دانشیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران مصطفی کشتکار: دانشجوی دکتری پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  عنوان : کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

نویسنده: علی اکبر باغستانی، حسین مهرابی بشرآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی، حبیبه شرافتمند

  عنوان : مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفههای موثر بر آن

نویسنده: منصور غنیان: استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین مسعود برادران: استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین عرفان علی میرزایی: دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران خدیجه سلیمانی هارونی: کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سردار پاشا: کارشناس سازمان آب و برق استان خوزستان