عنوان : اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی در مرودشت - خرامه

نویسنده: امید رجا، مسعود پارسی نژاد و تیمور سهرابی

  عنوان : بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب

نویسنده: صادق رحمانی، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی و عباس عبدشاهی

  عنوان : بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران

نویسنده: مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سیدابوالقاسم مرتضوی، محمدعلی اسعدی

  عنوان : بررسی و مقایسه سه روش خشکه کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در خوزستان

نویسنده: جعفر حبیبی اصل، نعیم لویمی و عبدالعلی گیلانی

  عنوان : تاثیر نشاکاری بر عملکرد پنبه و کارایی مصرف آب

نویسنده: محسن دهقانی، مجید جعفرآقایی و صفدر محمدی کیا

  عنوان : تعیین الگوی کشت بهینه با هدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی

نویسنده: سمانه احسانی کلی کند، بیژن نظری، هادی رمضانی اعتدالی و عباس ستوده نیا

  عنوان : تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر سیاست کاهش مصرف کود و آب در استان مازندران

نویسنده: ملیحه آق ، رامتین جولایی ، علی کرامت زاده و فرهاد شیرانی بیدآبادی

  عنوان : ساخت حسگر رطوبتی به منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری

نویسنده: مسعود پورغلام آمیجی ، عبدالمجید لیاقت ، محمد حسین ولی و حمیدرضا پارسامهر

  عنوان : مسائل و چالش‌های صرفه جویی واقعی آب از طریق افزایش بهره وری آب و کاربرد سامانه های نوین آبیاری

نویسنده: نادر حیدری: دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.

  عنوان : نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب

نویسنده: حسین دهقانی سانیج، الهام خزائی، مهدی ذاکری نیا