عنوان : اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

نویسنده: هستی میناوی: دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان محمدرضا صالحی سلمی: استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان مختار حیدری: دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اسماعیل خالقی: استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران

  عنوان : ارزیابی تحمل به شوری برخی گونه های رایج در جنگل کاری و ایجاد منظر

نویسنده: محمدهادی راد، فرهاد دهقانی، علی مومن پور و ولی سلطانی گردفرامرزی

  عنوان : ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری

نویسنده: محمدرضا سلیمی سبحان: استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران کامران منصوری: استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران حسین یغفوری: دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

  عنوان : بکارگیری تکنیک های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری

نویسنده: مرضیه رشیدی جوشقان ، حسینعلی بهرامی و حجت قربانی واقعی

  عنوان : بهینه سازی مخازن ذخیره سازی آب باران جمع آوری شده از بام ساختمان ها

نویسنده: سمانه نجومی سیاهمرد، بهنام شفیعی ثابت و سمیه جنترستمی

  عنوان : تاثیر ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر نیاز آبیاری و شاخص های گیاهی چمن در آبیاری قطره ای زیرسطحی

نویسنده: فروغ فاضل، مهدی قیصری، مرضیه محمدیان و نعمت اله اعتمادی

  عنوان : کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب های شهری

نویسنده: نازیلا رزمجوئی، محمد مهدوی، حمیده افخمی،محسن محسنی ساروی، بهارک معتمد وزیری