طراحی اکولوژیک منظر در مناطق نیمه خشک با تاکید بر طراحی شهری حساس به آب

افزایش شهرنشینی تأثیری عمیق بر ساختارهای اکولوژیک موجود دارد. یکی از مهم ترین این مشکلات کم آبی است که نمود آن در فضای سبز شهری ملموس است. فضای سبز شهری یکی از قطب های مصرف کنندة آب در شهرهاست. وابستگی فضای سبز به منابع آب زیرزمینی و شرب در ایران به کاهش سطح آب زیرزمینی و افزایش تقاضا برای آب شرب شهری انجامیده اسوت . از طورف دیگور شهرها با خلق سطوح نفوذناپذیر، هدایت رواناب به خارج از حوزه، منجر به ایجاد سیلاب و کاهش تغذیه آب های زیرزمینی در فصو بارش می شوند. یکی از شهرهایی که همین مشکلات در آ بروز عینی پیدا کرده است، شهر جدید مهاجرا است. به نظور مو ی رسود طراحی شهری حساس به آب توأم با طراحی اکولوژیک که بر استفاده بهینه از منابع موجود و استفاده مناسب از آ ها دارند مو ی توانود راهکار مناسبی برای تعدی اثرات سوء کم آبی باشد. در این مطالعه ابتدا منابع و مصارف آب مبتنی بر رویکرد طراحی شهری حسواس به آب در شهر مهاجرا تحلی و در ادامه استراتژی‌هایی به منظور توسعه فضای سبز در چارچوب طراحی اکولوژیک و با استفاده از منابع آب شناسایی شده، ارائه شد. این استراتژی ها مشتمل بر استفاده از آب باران و رواناب هوا ، استفاده از آب خاکستری و طراحی کاشت گونه های گیاهی مقاوم به تنش کم آبی هستند. نتایج حاص از تحقیق نشان می دهد منابع آب غیرمتعارف پتانسیل چشمگیری در جایگزینی با منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضاهای سبز در محدوده مطالعاتی دارند. از ایون رو اسوتراتژ ی هوا ی توسوع ة منظور در محدوده با استفاده از بهترین اقدامات مدیریتی از رواناب شهری، ذخیرة آب باران در خانه های مسکونی، تصفیة فاضلاب برای توسوعه منظر و فضای سبز مقاوم به خشک سالی پیشنهاد شد.

امروزه شهرها با چالش های متنوع و درعین حال پیچی ده ای روبه رو هستند که از آن به عنوان مسائل نارام 1 یاد می شود ) Kuller et al. 2017 ) . در ای ن می ان ب رهن ک نش رایی را اقلیمی، آب و مح ی ش هری و ملا م مترر ب ر آن، بخ ش چ الش برانگی ز ای ن مس هله را رلا یل م ی ده د ( Nokhandan et al., 2011 (. در مواجهه با م دیری من اب آب در عرصة ش هری روی رده ای متو اوری م ره ش ده اس . ای ن موو وع رح عن وان م دیر ی ی پارچ ة آب شرب در بین مهروموم های 1691 را 1691 روس انمم ن مهندسی عمران طره شد. این مبحث ب ا عن وان روس به ب ا پیام دهای مح دود در آمری ا، نک ام زه لا ی پای دار در انگلستان، طراح ی ش هری حس اه ب ه آب 2 در اس ترالیا و نیوزیلند، شهرهای اسنومی در هلند یا ب ه ص ور عم ومی رح عنوان زیرساخ های سبز آبی مبرف ی ش ده اس

  تاریخ ثبت : 16 آبان 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 497