جلسه با نظام های صنفی کشاورزی استان

جلسه با نظام های صنفی کشاورزی استان و تبیین اهداف سند سازگاری با کم آبی

جلسه با نظام های صنفی کشاورزی استان و تبیین اهداف سند سازگاری با کم آبی و طرح های تعادل بخشی و لزوم اجرای قانون در رابطه با بنده تبصره ۸قانون بودجه و برگزاری جلسات مستمر با تشکلهای کشاورزی در جهت بهره مندی از ظرفیت ذیمدخلان ،در این جلسه و بیان دیدگاههای نظام های صنفی کشاورزی،از برنامه های سفر یکروزه معاونت حفاظت و وبهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران،به استان خراسان جنوبی بود.